UNTRR


Condiţiile, procedura şi termenele de restituire a accizei în România

RECUPERAREA ACCIZEI

Condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor se aplică pentru:
 
a)transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 
b)transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

Condiţii de eligibilitate:

b)deţin vehicule eligibile;
c)în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, click aici:
d)nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
f)alimentează vehiculele eligibile, click aici:
g)nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei, definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament;
h)nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
 

PASUL 1 - înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize

Operatorii economici care doresc să solicite restituirea de au obligaţia ca, înainte de a efectua prima solicitare, să se înregistreze în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, denumit în continuare Registru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

Înregistrarea în Registru se face prin completarea de către către operatorul economic  a Cererii pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor*, prevăzută în anexa 2 și care se depune la ARR însoţită de următoarele documente în copie (format electronic/hârtie):

- certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA;

- certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din care să rezulte că nu există obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;

- contractul/contractele nr. .................., încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor;

- dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. f) din hotărâre, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;

- declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu beneficiez de alte compensaţii pentru transport şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din hotărâre, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;

- LISTA vehiculelor eligibile deţinute de operatorul economic prevăzută în anexa  nr. 3

* Documentele şi informaţiile se depun o singură dată, cu ocazia primei înregistrări în Registru.

Orice modificare ulterioară a informaţiilor prezentate cu ocazia depunerii cererii iniţiale se notifică la ARR în maximum 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea. Termenul de 15 zile este obligatoriu numai în măsura în care aceste informaţii sunt de natură să afecteze eligibilitatea operatorului economic sau a vehiculelor. Pentru mai multe detalii click: aici

PASUL 2VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII - 15 ZILE

Autoritatea Rutieră Română verifică eligibilitatea fiecărui vehicul şi confruntă informaţiile furnizate de către operatorul economic cu informaţiile pe care le deţine din baza sa de date.

În urma acestei analize în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii:

a)cererea se aprobă

b)cererea se respinge dacă informaţiile referitoare la operatorul economic nu corespund cu informaţiile înscrise în baza sa de date, cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.

Cererile aprobate se operează în Registru de către ARR.

PASUL 3- DEPUNEREA CERERII DE RESTITUIRE A ACCIZEI

Operatorul economic depune la ARR, în format electronic sau pe suport hârtie CEREREA- de restituire a accizei în baza prevederilor art. 176 alin. (6) şi (7) din Codul fiscal,

Cererea se poate depune pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la aceasta dată.

Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.

Cererea de restituire de accize este însoţită de următoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport hârtie:

a)în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la Staţiile de distribuţie înregistrate (benzinării):

- BORDEROUL* alimentărilor cu motorină de la staţii de distribuţie în trimestrul ..... din anul ..., întocmit conform modelului din anexa nr. 5

- copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi

-dovada plăţii integrale a facturilor prin instrumente de plată bancare

b)în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare:

-BORDEROUL* alimentărilor cu motorină de la rezervoare proprii în trimestrul ....din anul ... întocmit conform modelului din anexa nr. 6:

- copii de pe facturile de achiziţie a motorinei

-dovada plăţii integrale a facturilor prin instrumente de plată bancare.

 (5)În cazul operatorilor economici care deţin rezervoare proprii din care efectuează alimentarea vehiculelor eligibile pe care le deţin, facturile de achiziţie a motorinei care este depozitată în rezervoarele proprii nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru restituirea de accize.

PASUL 4 – VERIFICAREA CERERII

După depunerea cererii de restituire a accizei ARR are obligaţia să acceseze Registrul şi să verifice:

-  dacă în perioada pentru care solicită restituirea operatorul economic este eligibil în Registru

-  dacă fiecare vehicul pentru care se solicită restituirea de accize este eligibil în Registru

- baza de restituire este corect determinată, prin confruntarea datelor şi informaţiilor din borderouri cu celelalte documente şi informaţii furnizate de operatorul economic;

- suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată, potrivit algoritmului prevăzut la art. 7, şi se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic, precum şi vehiculele sunt eligibile în Registru.

 

PASUL 5 – COMUNICAREA DECIZIEI - 45 zile

în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire a accizei ARR are obligaţia să comunice:

  1. Decizia de aprobare a cererii de restituire
  2. Decizia de respingere a cererii de restituire

 

Pasul 6 – RESTITUIREA SUMELOR - 30 zile lucrătoare

Restituirea sumelor aprobate conform deciziei emise de Administratorul schemei este efectuată de ordonatorul principal de credite cel târziu în termen de 30 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de aprobare a restituirii DACĂ:

operatorii economici stabiliţi în România NU înregistrează obligaţii restante de plată la bugetul general consolidat la momentul restituirii de accize!!!

În situaţia în care operatorii economici stabiliţi în România înregistrează obligaţii restante de plată la bugetul general consolidat la momentul restituirii de accize, restituirea sumelor aprobate se efectuează la data la care aceştia nu mai înregistrează astfel de obligaţii.

Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, astfel:
 
a)într-un cont bancar din România, în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre ale Uniunii Europene;
b)într-un cont deschis la Trezoreria Statului, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România.

 

Pasul 7 – CONTROLUL ULTERIOR MOMENTULUI RESTITUIRII DE ACCIZE - arhivarea documentelor 10 ani

Operatorii economici au obligaţia să păstreze și să arhivează pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire toate documentele pe care le-au depus la ARR pentru recuperarea accizei, precum şi;

a)fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele sale de alimentare, precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării;

b)înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire;

c)documentele de transport prevăzute la art. 3 pct. 14* din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi, dar fără a se limita la scrisoarea de transport CMR, avizele de transport, foile de parcurs, care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane;

d)documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de restituire;

e)documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;

f)anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor;

g)unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) HG 537/2014

*Art. 3 pct. 14:DOCUMENT DE TRANSPORT - document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat;

PASUL 8- SANCȚIUNI

În cazul în care în urma controlului ulterior se constată că restituirea a fost obţinută prin fraudă, aceasta constituie ajutor de stat utilizat în mod abuziv şi se aplică îi mod corespunzător procedurile de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, precum şi de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
 
Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.
 
Recuperarea ajutorului de stat, precum şi a accesoriilor aferente se realizează cum urmează:
 
a)în cazul operatorilor economici licenţiaţi în România, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
b)în cazul operatorilor economici licenţiaţi în alte state membre, potrivit prevederilor referitoare la asistenţa reciprocă în materie de colectare
 
CONTRAVENȚII
Constituie contravenţie nerespectarea de către operatorul economic a obligaţiilor de păstrare a documentelor prevăzute la art. 17 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 17 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
 
art.  17
(1)În vederea efectuării controlului ulterior momentului restituirii de accize, operatorii economici au obligaţia să păstreze documentele prevăzute la art. 8 şi 13, precum şi;
 
a)fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele sale de alimentare, precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării;
b)înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire;
c)documentele de transport prevăzute la art. 3 pct. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi, dar fără a se limita la scrisoarea de transport CMR, avizele de transport, foile de parcurs, care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane;
d)documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de restituire;
e)documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;
f)anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor;
g)unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f).
 
(2)Documentele menţionate mai sus se arhivează pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire.

RĂSPUNDERE PENALĂ

Art. 326: Falsul în declaraţii
 
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Atenție la cum completați formularele pe care le depuneți la ARR!

Datele înscrise în formularele de mai jos dacă nu sunt corecte şi complete atrag răspunderea penală conform art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul penal:

  • CERERE pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor
  • LISTA vehiculelor eligibile deţinute de operatorul economic menţionat în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
  • BORDEROUL* alimentărilor cu motorină de la staţii de distribuţie în trimestrul ..... din anul ...
  • BORDEROUL* alimentărilor cu motorină de la rezervoare proprii în trimestrul ....din anul ...
 

 

Ultima modificare a paginii: 03.03.2015

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii