UNTRR


Știați că utilizarea de către firma de transport rutier a unui conducător auto sau al cărui atestat are perioada de valabilitate expirată se sancţionează?

Știați că:

utilizarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier la efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri a unui conducător auto care nu este titular al atestatului de conducător auto în condiţiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau al cărui atestat are perioada de valabilitate expirată se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei și I.S.C.T.R. suspendă și copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, pentru o perioadă de 30 de zile?

Menționam ca acest atestat este obligatoriu pentru soferii care nu sunt cetateni ai UE.
 

CADRU LEGISLATIV EUROPEAN: ART. 5 DIN REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri

Art. 5: Atestatul de conducător auto
 
(1)Atestatul de conducător auto este eliberat de către un stat membru, în conformitate cu prezentul regulament, oricărui operator de transport rutier de mărfuri care:
 
a)deţine o licenţă comunitară; şi
 
b)angajează legal în acel stat membru un conducător auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung în înţelesul Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung (1) sau utilizează în mod legal un conducător auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung în înţelesul directivei respective, care este pus la dispoziţia respectivului operator de transport rutier de mărfuri în conformitate cu condiţiile de angajare şi de pregătire profesională stabilite în acel stat membru:
 
(i)prin acte cu putere de lege sau acte administrative; şi, dacă este cazul,
(ii)prin contracte colective, în conformitate cu normele aplicabile în respectivul stat membru.
 
(2)Atestatul de conducător auto se eliberează de către autorităţile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mărfuri, la cererea titularului licenţei comunitare, pentru fiecare conducător auto, care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung în înţelesul Directivei 2003/109/CE, pe care acesta îl angajează în mod legal sau pentru fiecare conducător auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung în înţelesul Directivei 2003/109/CE, care este pus la dispoziţia respectivului operator de transport rutier de mărfuri. Fiecare atestat de conducător auto certifică faptul că angajarea conducătorului auto al cărui nume apare pe atestat este angajat în conformitate cu condiţiile prevăzute la alineatul (1).
 
 
(4)Comisia adaptează anexa III la progresul tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale din prezentul regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 15 alineatul (2).
 
(5)Atestatul de conducător auto poartă ştampila autorităţii emitente, precum şi o semnătură şi un număr de serie. Numărul de serie al atestatului de conducător auto poate fi înscris în registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier ca parte a setului de informaţii cu privire la operatorul de transport rutier de mărfuri, care îl pune la dispoziţia conducătorului auto înscris în respectivul atestat.
 
(6)Atestatul de conducător auto este proprietatea operatorului de transport rutier de mărfuri, care îl pune la dispoziţia conducătorului auto înscris pe atestat atunci când conducătorul auto conduce un vehicul care utilizează o licenţă comunitară eliberată respectivului operator de transport rutier de mărfuri. O copie conformă a atestatului conducătorului auto eliberat de autorităţile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mărfuri se păstrează la sediul operatorului de transport rutier de mărfuri. Atestatul de conducător auto se prezintă, la cerere, oricărui agent autorizat de control.
 
(7)Atestatul de conducător auto se eliberează pe o perioadă determinată de către statul membru emitent, având valabilitatea de cel mult cinci ani. Atestatele de conducător auto eliberate înainte de data aplicării prezentului regulament rămân valabile până la data expirării lor.
Atestatul de conducător auto este valabil numai atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora a fost eliberat. Statele membre iau măsurile adecvate pentru a se asigura că, în cazul în care aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite, operatorul de transport rutier de mărfuri returnează imediat atestatul autorităţilor emitente.

Cadrul legislativ pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României:

ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere
Norme metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

Art. 3
Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1 071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

6.utilizarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier la efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri a unui conducător auto care nu este titular al atestatului de conducător auto în condiţiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau al cărui atestat are perioada de valabilitate expirată;

Art. 20

(1)I.S.C.T.R. suspendă copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, pentru o perioadă de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a)pentru încălcările prevăzute la art. 3 pct. 4-9

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 07.03.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii