UNTRR


Știați că sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene?

Știați că

sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene?

(1)Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;

b)deţin cel puţin un vehicul eligibil;

c)în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă:

(i)nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;

(ii)nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;

(iii)la momentul depunerii cererii de restituire de accize, nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi din certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. Această condiţie se consideră îndeplinită şi dacă:

1.operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, iar suma obligaţiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

şi/sau

2.în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, dar are înscrise menţiuni cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare, şi/sau, după caz, în certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, însă din conţinutul certificatului ori al altui document eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale reiese că acestea sunt eşalonate, amânate la plată ori există un plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare;

şi/sau

3.în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care acesta le are de încasat de la autorităţile contractante;

d)nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

e)alimentează vehiculele eligibile după cum urmează:

(i)de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en detail de produse energetice, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor;

(ii)din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România. Operatorii economici trebuie să ţină în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de motorină aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de motorină cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, să deţină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distribuţie se înţelege pompa de motorină care are integrat un debitmetru electronic şi are cel puţin următoarele specificaţii tehnice:

1.accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;

2.există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului şi kilometrajul, înainte de a alimenta;

3.există posibilitatea înregistrării datei şi orei la care se face alimentarea;

4.dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unităţi electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor;

f)nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate definite potrivit prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulament;

g)nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.

(2)În sensul prezentei hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în România:

a)în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţinători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b)în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c)în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. b), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)În sensul prezentei hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene:

a)în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu, operatorii care prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conţină cel puţin numărul de înmatriculare al vehiculului şi statul membru în care este înmatriculat;

b)în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri;

c)în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. b), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

(4)În scopul restituirii de accize operatorii economici licenţiaţi în alt stat membru al Uniunii Europene pot să îşi desemneze un reprezentant în baza unei cereri depuse la administratorul schemei. Cererea trebuie însoţită de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, din care să reiasă îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conform prezentei proceduri de restituire a accizelor.

(5)În sensul alin. (1) lit. b), prin deţinător al vehiculelor eligibile se înţelege proprietarul, respectiv locatorul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(6)În sensul prezentei hotărâri, prin card de gestiune a alimentărilor cu carburant respectiv inel emiţător/receptor se înţelege dispozitivul electronic utilizat ca modalitate de alimentare de către operatorul economic şi sunt valabile doar pentru alimentarea vehiculelor eligibile utilizate de acesta.

 

Cadrul juridic:

HOTĂRÂRE nr. 549 din 17 iulie 2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor


Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/pret-motorina.html#.U8PzFJXlrZ4

Ultima modificare a paginii: 12.04.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii