UNTRR


Ştiaţi că art. 3 alin 7 din HG 69/2012 interzice pe teritoriul României operaţiunile de transport efectuate cu cap tractor înmatriculat în România și semiremorcă/remorcă inmatriculată în Turcia (sau alt stat non-UE) între doua puncte aflate pe teritoriul României pe CMR?

Ştiaţi că art. 3 alin 7 din HG 69/2012 interzice pe teritoriul României operaţiunile de transport efectuate cu cap tractor înmatriculat în România și semiremorcă/remorcă inmatriculată în Turcia (sau alt stat non-UE) între doua puncte aflate pe teritoriul României pe CMR?

Ştiaţi că?

nerespectarea de către operatorul de transport rutier a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind efectuarea operaţiunilor de cabotaj, se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei?

Cadrul legislativ pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României:

ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere

Def. cabotaj: art.3, pct. 31.operaţiune de cabotaj - conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz;

Norme metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri

CAPITOLUL III: CABOTAJUL

Art. 8: Principiu general

(1)Orice operator de transport rutier de mărfuri care efectuează operaţiuni contra cost în numele unui terţ, titular al unei licenţe comunitare şi al cărui conducător auto, dacă este cetăţean al unei ţări terţe, deţine un atestat de conducător auto, are dreptul, în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul capitol, să efectueze operaţiuni de cabotaj.

(2)Operatorilor de transport rutier de mărfuri menţionaţi la alineatul (1) li se permite să efectueze, cu acelaşi vehicul sau, în cazul unei combinaţii cuplate, cu autovehiculul aceluiaşi vehicul, până la trei operaţiuni de cabotaj consecutive unui transport internaţional dintr-un alt stat membru sau dintr-o ţară terţă în statul membru gazdă, odată ce au fost livrate mărfurile transportate în cursul transportului internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie. În cursul unei operaţiuni de cabotaj, ultima descărcare înainte de părăsirea statului membru gazdă are loc în termen de şapte zile de la ultima descărcare a mărfurilor introduse în statul membru gazdă în cadrul operaţiunii de transport internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie.
În termenul menţionat la primul paragraf, operatorii de transport rutier de mărfuri pot efectua în orice stat membru unele sau toate operaţiunile de cabotaj permise în temeiul primului paragraf, cu condiţia limitării la o singură operaţiune de cabotaj pe stat membru în termen de trei zile de la intrarea fără încărcătură pe teritoriul statului membru respectiv.

(3)Serviciile naţionale de transport rutier de mărfuri efectuate în statul membru gazdă de către un operator de transport rutier de mărfuri nerezident se consideră conforme cu dispoziţiile prezentului regulament numai dacă operatorul de transport rutier de mărfuri poate prezenta dovezi clare privind transportul internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie şi privind fiecare dintre operaţiunile consecutive desfăşurate.
Probele menţionate la primul paragraf cuprind următoarele elemente pentru fiecare operaţiune:
      a)numele, adresa şi semnătura expeditorului;
      b)numele, adresa şi semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri;
      c)numele şi adresa destinatarului, precum şi semnătura acestuia şi data livrării, odată ce mărfurile au fost livrate;
      d)locul şi data preluării mărfurilor şi locul prevăzut pentru livrare;
      e)descrierea curentă a naturii mărfii şi modul de ambalare, precum şi, în cazul mărfurilor periculoase, descrierea general recunoscută a acestora şi numărul de colete, marcajele specifice şi numerele acestora;
      f)greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată;
     g)numerele de înmatriculare ale autovehiculului şi remorcii.

(4)Nu este necesar niciun alt document suplimentar pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la prezentul articol.

(5)Oricărui operator de transport rutier de mărfuri, care este îndreptăţit în statul membru de stabilire, în conformitate cu legislaţia acelui stat membru, să desfăşoare operaţiunile de transport rutier de marfă contra cost în numele unui terţ precizate la articolul 1 alineatul (5) literele (a), (b) şi (c), i se va permite, în condiţiile stabilite în prezentul capitol, să efectueze, după caz, operaţiuni de cabotaj de acelaşi tip sau operaţiuni de cabotaj cu vehicule din aceeaşi categorie.

(6)Permisiunea de a efectua operaţiuni de cabotaj, în cadrul tipurilor de transporturi menţionate la articolul 1 alineatul (5) literele (d) şi (e), este nelimitată.

Art. 9: Norme aplicabile operaţiunilor de cabotaj

(1)Sub rezerva unor dispoziţii contrare în legislaţia comunitară, efectuarea operaţiunilor de cabotaj se desfăşoară în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative în vigoare în statul membru gazdă, în ceea ce priveşte:

       a)condiţiile care guvernează contractul de transport;
       b)masa şi dimensiunile vehiculelor de transport rutier;
       c)cerinţele privind transportul anumitor categorii de mărfuri, în special mărfuri periculoase, produse alimentare perisabile, animale vii;
       d)perioadele de conducere şi perioadele de repaus;
       e)taxa pe valoarea adăugată (TVA) pe serviciile de transport.

După caz, masa şi dimensiunile menţionate la primul paragraf litera (b) pot să le depăşească pe cele aplicabile în statul membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mărfuri, dar, în niciun caz, acestea nu pot să depăşească limitele stabilite de statul membru gazdă pentru traficul naţional sau caracteristicile tehnice menţionate în dovezile prevăzute la articolul 6 alineatul(1) din Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional (1).

(2)Actele cu putere de lege şi actele administrative menţionate la alineatul (1) se aplică operatorilor de transport rutier de mărfuri nerezidenţi în aceleaşi condiţii cu cele impuse operatorilor de transport rutier de mărfuri stabiliţi în statul membru gazdă, astfel încât să se prevină orice discriminare pe motive de naţionalitate sau loc de stabilire.

REGULAMENTUL (CE) NR. 1073/2009 din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări, modificată și completată cu HG 76/2014

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

 https://old.untrr.ro/cabotaj.html

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 17.03.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii