UNTRR


Știați că firmele de transport care utilizează vehicule între 2,5 tone și 3,5 tone pentru a obține licență de transport comunitară transportatorul trebuie să îndeplinească și cerința de competență profesională?

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1), alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, modificată și completată cu OUG 12/2022:

 1.  Pentru respectarea cerinţei privind competenţa profesională, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
 2. să desemneze o persoană fizică în funcţia de manager de transport în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009; 
  1. managerul de transport să fie titular al certificatului de competenţă profesională obţinut în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în baza pregătirii profesionale iniţiale, urmată de o examinare, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
 

Potrivit art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1 la OMT nr. 1214/2015 pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională ca manager de transport, persoanele absolvente de liceu și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin.(2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 referitoare la reședință, după cum urmează:

Persoanele în cauză susțin examinarea în statul membru în care au reședința obișnuită sau în statul membru în care lucrează.

Reședința obișnuită este locul în care o persoană locuiește în mod normal, adică timp de cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic, datorită legăturilor de ordin personal care demonstrează existența unei legături strânse între acea persoană și locul unde locuiește.

Cu toate acestea, reședința obișnuită a unei persoane ale cărei legături de ordin profesional se află în alt loc decât cel al legăturilor sale de ordin personal și care, drept urmare, locuiește alternativ în locuri diferite situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul unde acea persoană are legături de ordin personal, cu condiția ca aceea persoană să se întoarcă acolo în mod regulat. Această ultimă condiție nu este impusă în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru executarea unei misiuni cu durată determinată.

Frecventarea de cursuri la o universitate sau școală nu implică transferul reședinței obișnuite.

Documente pentru cursuri de pregatire profesionala intială a managerilor de transport

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională inițială a managerilor de transport, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) actele care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1 la OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, în copie.

Documentele prevăzute mai sus se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" și semnare.

Documente pentru cursuri de pregătire profesională periodică a managerilor de transport

În vederea actualizării cunoştinţelor, managerii de transport au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor:

 • a) la intervale de cel mult 10 ani, dacă nu au avut întreruperi în exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau
 • b) în vederea reluării exercitării profesiei după o întrerupere mai mare de 5 ani.

Pentru participarea la cursurile de pregătire profesională periodică, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:

 • a) cerere,
 • b) actul de identitate, în copie,
 • c) certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competentă dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene, în copie.

 

Ultima modificare a paginii: 13.05.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii