UNTRR


ȘTIAȚI CĂ pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea poate solicita documentele și prin aplicația online a ARR?

ȘTIAȚI CĂ:

pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea poate să depună documentația și prin  aplicație online, la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Pentru depunerea actelor online, firma trebuie să obtină o cheie de conectare, al cărei cost este de 41 lei, pentru mai multe informații:Cerere cheie conectare (licentierearr.ro)

 

 cerere  va fi însoţită de următoarele:

 • document doveditor privind deţinerea sediului unde întreprinderea îşi păstrează documentele şi în care aceasta desfăşoară activitatea administrativă şi operativă în legătură cu transportul rutier, în copie;
 • document privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate, în copie;
 • cazierul judiciar al managerului de transport şi declaraţie pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul în cazul resortisanţilor altor state membre ale Uniunii Europene, în original;
 • cazierul judiciar al întreprinderii şi declaraţie pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancţionată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în original;
 • document doveditor privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, conform prevederilor legale, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare de cel puţin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat şi de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, sau în situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea rezervelor financiare, certificat cum ar fi o garanţie bancară sau asigurare, eliberat/eliberată de una sau mai multe bănci sau de alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare (document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009) , în copie;
 • certificatul de competenţă profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru transportul rutier de marfă, în copie;
 • cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi anexa la certificatul de înmatriculare cu inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform reglementărilor legale, în copie; în cazul efectuării transportului rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conţină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.
 • dovada plăţii tarifului de eliberare (în contul Agenţiei teritoriale ARR) a licenţei ( 706 lei/10 ani/buc.) si a copiei conforme pentru autovehicule sau ansambluri cu m.t.m.a. mai mare de 3.5 tone (260 lei/an/buc.) sau a copiei conforme pentru autovehicule cu m.t.m.a. mai mica sau egala cu 3.5 tone pentru transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate (64 lei/an/buc.), original;
 • consultanţă şi actualizare date 41 lei.

Suplimentar, in vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, la cerere trebuie anexate următoarele documente:

 • dovada angajării, decizia de numire şi certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranţă;
 • certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;
 • certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;
 • autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;
 • certificatul de inspecţie tehnică , în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.

Obs: documentele în copie anexate cererii, trebuie să fie ştampilate şi semnate de către administratorul întreprinderii, fiecare copie având înscris în mod expres: „Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul”.

În cererea întreprinderea îşi va exprima opţiunea asupra modului de eliberare a licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acesteia sau ridicarea direct de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

Cadrul juridic:

Norme metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere modificate și completate cu ORDINUL nr. 1001 din 8 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/regimul-drumurilor.html

https://www.arr.ro/arr_doc_711_instructiuni-eliberare-documente-arr_pg_0.htm

 

Ultima modificare a paginii: 18.08.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii