UNTRR


Pentru anul 2020 operatorii de transport nu trebuie sa depuna cerere pentru alocarea autorizatiilor CEMT valabile pentru anul 2020

 

Alocare CEMT în cazul BREXIT

solicitanţilor care efectuează curse în şi din UK

În situaţia în care UK părăseşte UE fără un acord care să reglementeze derularea transportului rutier UE – UK, acord opozabil României ca stat UE, România va primi un contingent special de autorizaţii CEMT. Contingentul respectiv va fi alocat, prioritar, operatorilor de transport care deruleaza contracte de transport spre şi dinspre UK, pe baza solicitărilor acestora.

Comisia CEMT va informa, corespunzator, solicitanţii din aceasta categorie, asupra modului de alocare a autorizaţiilor CEMT, anume:

  • modul de solicitare

  • criteri de alocare

  • repartitie

Comisia CEMT va aloca, suplimentar, celor interesati, autorizatii CEMT în orice altă situaţie în care, urmare a iesiri UK din UE, conditiile transportului rutier de marfuri din UE spre UK sunt mai restrictive decât cele actuale. 

Şi în aceste cazuri, solicitanţii trebuie să ţină seama de limitările la care sunt supuse autorizatiile CEMT (ex: maxim 3 curse în afara statului de înmatriculare, restricţii teritoriale, s.a.), limitări menţionate la art. 4, 5 şi 6 din prezentele Normele metodologice privind repartizarea şi utilizarea autorizaţiilor CEMT pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pentru anul 2020

Art. 4. Restricţii în utilizarea autorizaţiilor CEMT:

Autorizaţia CEMT nu este valabilă şi nu poate fi utilizată la derularea unui transport internaţional în următoarele cazuri:

a).

în cazul operaţiunilor de transport rutier internaţional în care punctul de încărcare sau de descărcare al mărfurilor este situat:

● pe teritoriul unui stat care nu este membru CEMT;

● pe teritoriul unui stat restricţionat cu ştampila roşie cu indicativul statului respectiv.

 

b).

în tranzitarea unui stat:

 

nemembru CEMT:

 

în acest caz, autorizaţia CEMT respectivă se poate utiliza pe teritoriul celorlalte state CEMT parcurse de transportul respectiv;

  ● membru CEMT dar restricţionat prin ştampila roşie cu indicativul statului respectiv;

 

Statele CEMT restricţionate prin stampila roşie sunt:

Austria - A, Grecia - GR, Italia - I, Rusia - RUS şi Ungaria - H.

Tranzitarea teritoriilor statelor restricţionate pe autorizaţia CEMT se poate face:

în cazul statelor membre U.E.:

utilizând copia conformă a licenţei comunitare, aşa cum se menţionează la art. 2 sau un alt mod de transport (ex: Ro-La),

●  în cazul statelor non-UE:

utilizând o autorizaţie din contingentul bilateral.

În aceste două cazuri, autorizaţia CEMT trebuie să ramână la bordul vehiculului de la punctul de încărcare la punctul de descărcare.

 

 

 Ştampilele  care  pot  apărea  pe  autorizaţia  CEMT şi semnificaţia acestora sunt prezentate în Anexa 5.

 

c).

pentru efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri între două puncte de încărcare-descărcare aflate pe teritoriul aceluiaşi stat membru (cabotaj);

d).

în derularea, în exclusivitate, a transporturilor între aceleaşi două state CEMT, altele decât România. Ghidul CEMT denumeste transportul respectiv, transport „ciclic”. Restricţia respectivă este aplicabilă în cazul în care un procent de minim 90 % din cursele raportate, pentru trei luni consecutive, se încadrează în categoria transporturilor ciclice.

e)

condiţii particulare în utilizarea autorizaţiilor CEMT în cazul efectuării transporturilor în afara statului de înmatriculare (România) sunt menţionate în Anexa 1.c.

Direcţia Transport Rutier va actualiza prevederile anexei respective în conformitate cu deciziile Secretariatului ITF/CEMT de la Paris.

         

Art. 5. În cazul în care transportul se efectuează utilizând o combinaţie de vehicule,  autorizaţia CEMT acoperă combinaţia de vehicule, chiar dacă:

● remorca sau semiremorca nu este înmatriculată pe numele operatorului de transport rutier deţinător al autorizaţiei CEMT

● este înmatriculată într-un alt stat CEMT.

 

           Art. 6. Utilizarea autorizaţiei CEMT

Autorizaţia CEMT: 

(1).

a)

poate fi utilizată, în acelaşi timp, de un singur autovehicul deţinut de operatorul de transport rutier nominalizat pe autorizaţie, care trebuie să fie acelaşi cu operatorul de transport rutier care efectuează transportul respectiv.

           Autorizaţia trebuie să se găsescă la bordul vehiculului:

• între punctul de încărcare şi punctul de descărcare al mărfurilor , în cazul unei curse cu încărcătură sau:

• pe tot parcursul unei curse fără încărcătură care precede sau urmează unei curse cu încărcătură.

            Pe autorizaţia CEMT nu se menţionează numărul de înmatriculare al autovehiculului care utilizează autorizaţia respectivă.

            Statul în care vehiculul încarcă mărfurile care urmează să fie transportate poate fi diferit de statul de provenienţă al acestor mărfuri.

             La utilizarea autorizaţiilor CEMT nu contează statul de reşedinţă al expeditorului / beneficiarului mărfii transportate ci numai statul în care se găseşte punctul de încărcare sau cel de descărcare.

 

Obs: Turcia a introdus perioade minime de utilizare a autorizaţiilor CEMT pe teritoriul său; perioada respectivă se referă la intervalul (minim) de timp în care o autorizaţie CEMT poate fi utilizată, la o nouă cursă, pe teritoriul acestui stat; deşi măsura respectivă este contrară GhiduluI CEMT, până la clarificarea situaţiei, operatorii de transport români trebuie să respecte periodele respective la utilizarea autorizaţiilor CEMT pe teritoriul Turciei.

 

 

 

b)

nu se poate transfera de la un operator de transport rutier la altul;

 

c)

este valabilă numai însotită de carnetul de drum. Carnetul de drum este parte integrantă a autorizaţiei CEMT şi conţine, în ordine cronologică, informaţii despre operaţiunile de transport efectuate sub autorizaţia CEMT corespunzătoare.

Instrucţiunile privind utilizarea carnetului de drum sunt prevăzute în Anexa 3.

 

Modelul filei din carnetul de drum este prevazut în Anexa 4 a iar modelul copertei carnetului de drum este prevăzut în Anexa 4 b.

     Cursele efectuate sunt raportate Direcţiei Transport Rutier (DTR) din cadrul  Ministerului Transporturilor care monitorizeză modul de utilizare, de către operatorii de transport români, a autorizaţiilor CEMT alocate României pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Ghidului CEMT; statistica curselor efectuate cu autorizaţiile CEMT alocate, întocmită pe baza raportărilor operatorilor de transport, se transmite Secretariatului ITF/CEMT de la Paris, denumit în continuare Secretariat ITF/CEMT, care întocmeşte rapoarte privitoare la utilizarea, de către statele membre CEMT, a contingentelor naţionale; pe baza acestor rapoarte, Secretariatul CEMT fundamentează mărirea contingentelor anuale alocate statelor CEMT.

 

         Instrucţiunile privind modul de raportare a curselor efectuate de către operatorii de transport rutier cu autorizaţii multilaterale CEMT sunt prezentate în Anexa 3.

 

          Formularul de raportare „privind utilizarea autorizaţiilor CEMT anuale” este prevăzut în Anexa 6.

 

 

d)

trebuie să fie păstrată la bordul autovehiculului pe tot parcursul cursei, împreună cu:

 carnetul de drum;

•   i. certificatele CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru autovehicule: „EURO V sigur”, „EEV sigur” sau „EURO VI sigur”;

•  ii. certificatele CEMT de conformitate cu normele tehnice de siguranţă pentru remorci/semiremorci;

• iii. certificatul de Inspecţie Tehnică pentru autovehicul/autotractor şi semiremorcă/remorcă eliberat, în cazul operatorilor de transport români, de către R.A.R., (exemplarele completate în limba română, împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană).

Certificatele menţionate la pct d), i, ii şi iii sunt prevăzute în OMT nr. 1031 din 18.06.2014, „privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehicule care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT”. Ele sunt prezentate, totodată, în anexele 9.a., 9.b. şi 9.c. din prezenta Metodologie.

*

dd). în cazul autovehiculelor cu masa maxima autorizată cuprinsă între 3,5 şi 6 tone certificatele mentionate mai sus (i, ii, iii) sunt înlocuite de următoarele certificate, obligatorii în momentul în care autovehiculul respectiv derulează un transport rutier internaţional cu o autorizaţie CEMT:

 

• i. „certificatului CEMT de conformitate cu cerinţele tehnice şi de siguranţă pentru autovehicule „EURO IV/4 sigur”, „EURO V/5 sigur”, „EEV sigur” sau „EURO VI/6 sigur” cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 6 tone”;

 

• ii. în cazul autovehiculelor cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 6 tone care utilizează remorci cu masa maxima autorizată sub 3,5 tone dar mai mare de 0,75 tone, este necesară prezenţa la bord a „certificatul de conformitate cu cerinţele tehnice de siguranţă pentru remorca cu masa maxima autorizată care nu depăşeşte 3,5 tone”;

 

 

• iii.certificatul de Inspecţie Tehnică pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 6 tone şi pentru remorca menţionată la punctul ii” eliberat, în cazul operatorilor de transport români, de către R.A.R., (exemplarul completat în limba română, împreună cu cel puţin două formulare necompletate ale acestuia traduse în limbile franceză, engleză sau germană). Certificatul respectiv are aceeaşi formă şi condiţii de emitere ca cel menţionat la punctul „d) iii”.

 

Certificatele menţionate la d-d) sunt prezentate în anexele 10.a., 10.b. şi 10.c. din prezenta Metodologie. Ele au acelaşi regim privind emiterea ca cele menţionate la punctul d): i, ii, iii.

 

Certificatele menţionate mai sus trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor de control competente.

Certificatele respective pot fi completate într-o singură limbă (limba română sau franceză sau engleză sau germană), fiind obligatoriu ca acestea să fie însoţite de traducerea lor, necompletată (ca formular „în alb”), în cel puţin alte două din celelalte trei limbi menţionate.

 

 

e)

valabilitatea unei autorizaţii CEMT se va completa cu cifre arabe cu menţionarea obligatorie, sub înscrisul respectiv, a lunii în litere, în limba română şi în limba engleză sau franceză;

 

f)

se utilizează numai în perioada de valabilitate indicată pe autorizaţie: până la 31 decembrie 2020

 

g)

autorizaţia CEMT nu exonerează transportatorul care o deţine de obligaţia de a obţine celelalte autorizaţii prevăzute de legislaţiile aplicabile în statele membre CEMT, în special cele legate de transportul mărfurilor cu dimensiuni sau greutăţi care depăşesc limitele maxime admise sau transportul anumitor categorii de mărfuri (ex.: mărfuri periculoase);

 

h)
 

Ghidul CEMT prevede posibilitatea utilizării autorizaţiei CEMT alocate şi pentru autovehicule închiriate sau în leasing, exploatate de operatorul de transport rutier căruia i-a fost repartizată autorizaţia CEMT respectivă (denumit locatar).

            În acest caz, autovehiculul trebuie să fie la dispoziţia exclusivă a locatarului şi trebuie condus de un angajat al acestuia.

            La bordul autovehicului aflat în situaţia de mai sus trebuie să se găsească următoarele documente:

            h) 1. - contractul de închiriere sau de leasing sau o copie conformă cu originalul al acestuia din care să reiasă numele persoanei fizice sau juridice care are calitatea de locator, numele operatorului de transport rutier care are calitatea de locatar, durata de valabilitate a contractului şi data la care acesta a fost încheiat, precum şi numărul de identificare al vehiculului (VIN);  

             h) 2. - contractul de muncă al conducătorului auto sau un extras certificat pentru conformitate al acestuia din care să reiasă numele angajatului, numele angajatorului, durata şi data contractului de muncă respectiv sau un talon recent de plată a salariului conducătorului auto. 

         Toate aceste documente trebuie traduse cel puţin într-una din limbile engleză,  franceză sau germană.

 

(2).

Autorizaţiile CEMT, carnetele de drum şi certificatele privind încadrarea autovehiculului în clase de poluare şi de siguranţă nu trebuie înfoliate sau plastifiate. 

(3).

Autovehiculele cu caracteristici superioare din punct de vedere al emisiilor şi siguranţei (ex. „EURO VI sigur”) pot utiliza autorizaţii CEMT pentru categoria mai puţin performantă (ex. „EURO V sigur”), în timp ce corespondenţa reciprocă nu este posibilă (ex. autovehicul „EURO V sigur” nu poate utiliza autorizaţia CEMT pentru autovehicule „EURO VI sigur”).

 

(4).

Documentele care trebuie să se găsească la bordul autovehiculului pe tot parcursul călătoriei cu o autorizaţie multilaterală CEMT, în cazul autovehiculelor „EURO IV sigur”, „EURO V sigur”, „EEV sigur” şi „EURO VI sigur”, inclusiv cazul particular al autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 6 tone care derulează transport pe baza autorizaţiei CEMT, sunt menţionate în Anexa 8.

 

 

Ultima modificare a paginii: 16.10.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii