UNTRR


Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind completarea unor acte normative pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind completarea unor acte normative pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport


 

Data publicării: 22.05.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.06.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2016 cu un nou articol, respectiv art. XIX1, care să prevadă următoarele:

 1. Servitutea de trecere pentru rețelele electrice și dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale a capacității energetice, constituită cu titlul oneros, conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, asupra terenurilor proprietate privată care sunt afectate de rețele de distribuție de energie electrică deviate/relocate ca urmare a implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, cu o prealabilă și justă despăgubire a proprietarilor/deținătorilor terenurilor proprietate privată afectate de devierea/relocarea rețelelor de distribuție de energie electrică;
 2. identificarea, anterior obținerii avizelor finale de la operatorii de rețele, de către beneficiarii proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport a proprietarilor/deținătorilor ale căror terenuri proprietate privată sunt afectate de devierea/relocarea rețelelor de distribuție electrică, astfel cum rezultă din evidențele Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau ale unităților administrativ – teritoriale;
 3. consemnarea, de către beneficiarii proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, a sumele aferente justelor despăgubiri în conturi deschise pe numele operatorului de rețea, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor terenurilor proprietate privată afectate de devierea/relocarea rețelelor de distribuție electrică;
 4. stabilirea cuantumului sumelor aferente justelor despăgubiri pentru suprafețele de teren proprietate privată afectate de devierea/relocarea rețelei de distribuție electrică, pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici;
 5. notificarea, de către beneficiarii proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport proprietarilor/deținătorilor terenurilor proprietate privată afectate de devierea/relocarea rețelelor de distribuție electrică identificați, asupra constituirii drepturilor de trecere pentru rețelele electrice și dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale a capacității energetice și asupra consemnării sumelor aferente justelor despăgubiri;
 6. stabilirea obligației pentru beneficiarii proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport de a afișa notificarea privind constituirea drepturilor de trecere pentru rețelele electrice și dreptul de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale a capacității energetice, în cazul în care proprietarii/deținătorii terenurilor proprietate privată afectate de devierea/relocarea rețelelor de distribuție electrică nu pot fi identificați;
 7. stabilirea faptului că drepturile de trecere pentru rețelele electrice și de acces la utilitățile publice pentru asigurarea funcționării normale a capacității energetice se exercită de la data notificării proprietarilor/deținătorilor de terenuri proprietate privată afectate de devierile/relocările rețelelor de distribuție electrică, după consemnarea justelor despăgubiri;
 8. stabilirea eliberării de către operatorii de rețele a justelor despăgubiri, în baza cererilor proprietarilor/deținătorilor terenurilor proprietate privată afectate de devierea/relocarea rețelelor de distribuție electrică;
 9. stabilirea suportării de către beneficiarii proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport cuantumului justelor despăgubiri, precum și a diferenței de valoare între despăgubirile inițiale și cele obținute prin hotărâre judecătorească, ca urmare a contestării de către proprietari/deținători a cuantumului despăgubirii.

De asemenea, prin proiectul de act normativ se urmărește completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv completarea art. 121 cu noi 5 alineate, care să prevadă următoarele:

 1. introducerea plății directe către furnizorii și/sau subcontractanții, după îndeplinirea de către aceștia a condițiilor menționate la alin. (4) – (6) art. 121 și în baza notificării acestora către C.N.A.I.R., cu indicarea sumelor neîncasate pentru serviciile prestate și/sau lucrările executate, care au fost confirmate de către antreprenorul general prin includerea acestora în situațiile de lucrări. Această posibilitate se propune a fi instituită pentru situația în care antreprenorul general nu achită obligația de plată, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la alin. (7), plată directă fiind efectuată de către C.N.A.I.R. după notificarea prealabilă a antreprenorului general cu privire la sumele ce urmează a fi achitate către furnizori și/sau subcontractanți;
 2. stabilirea faptului că introducerea sumelor aferente serviciilor prestate și/sau a lucrărilor executate de către furnizori și/sau subcontractori în situațiile de lucrări transmise de către antreprenorul general către C.N.A.I.R., reprezintă confirmarea antreprenorului general asupra prestației corespunzătoare a furnizorilor și/sau subcontractorilor respectivi;
 3. introducerea posibiltății plății directe către furnizori și/sau subcontractori se poate stabili și prin încheierea unor acte adiționale la contractele de achiziție publică între C.N.A.I.R., antreprenorul general și furnizori și/sau subcontractori, mecanismul de decontare, precum și documentele justificative aferente unei astfel de plăți urmând a se stabili prin actele adiționale încheiate la contractele de achiziție publică;
 4. stabilirea, cu respectarea prevederilor contractuale, ca pentru efectuarea plății următoarelor lucrări realizate către antreprenorul general, acesta să fie obligat să prezinte o dată cu solicitarea de plată și dovada achitării, integral sau parțial, a plăților restante către furnizori și/sau subcontractori, conform graficului de eșalonare stabilit între aceștia și antreprenorul general și comunicat C.N.A.I.R. În această situație, dacă vor exista plăți restante, C.N.A.I.R. va reține din plățile cuvenite antreprenorului general suma aferentă acestor plăți restante aferente furnizorului și/sau subcontractorului, până la prezentarea documentelor justificative privind efectuarea plăților restante către furnizori și/sau subcontractori.

Nu în ultimul rând, prin proiectul de act normativ este necesar a se introduce și două norme tranzitorii, respectiv:

 1. una prin care să fie statuată aplicarea noilor dispoziții ale art. XIX1 propus a fi reglementat prin Ordonanța de urgență nr. 7/2016, respectiv ca noile prevederi să se aplice începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru toate proiectele de infrastructură transeuropeană de transport asupra cărora nu au fost emise avizele finale de către operatorul a cărei rețea de distribuție electrică este deviată/relocată în scopul implementării acestor proiecte, precum și

una prin care dispozițiile art. 121 alin. (71) – (75) să se aplice pentru toate contractele de achiziție publică încheiate, cu respectarea prevederile art. 121 alin. (1) – (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003, cu modificările și completările ulterioare, între C.N.A.I.R. și antreprenorul general

 

Documente supuse consultării

Instrument de motivare

Text proiect

 

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor

Ultima modificare a paginii: 22.05.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii