UNTRR


Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 şi a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 şi a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Data publicării: 05.03.2019

Scurta descriere a reglementării:

   Prin proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului se propune eliminarea transportului rutier judeţean de călători din sfera serviciilor publice, situaţie în care acesta se desfăşoară în regim comercial, cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

   Arătăm faptul că potrivit art. 1, alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aceasta constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea traporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României, precum şi a activităţilor conexe acestora, în condiţii de siguranţă şi de calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier, protecţia mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi a nevoilor de apărare.

   Subliniem faptul că, sub aspectul legislaţiei Uniunii Europene, OG nr. 27/2011 asigură cadrul legal pentru aplicarea directă a prevederilor:

- Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului,

- Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri;

- Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumite în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009.

   În această situaţie, în raport cu obiectul reglementării şi domeniul de aplicare, transportul rutier judeţean de călători va avea acelaşi regim juridic ca şi transportul rutier interjudeţean de călători, iar autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă de domeniu va fi Ministerul Transporturilor (cu respectarea art. 6 din OG nr. 27/2011).

     Întrucât nu mai are caracter de serviciu public, este evident că la nivel local, consiliile judeţene nu mai au responsabilităţi privind asigurarea, monitorizarea şi controlul activităţii operatorilor de transport. Însă, Ministerul Transporturilor pentru acordarea licenţelor de traseu va colabora cu judeţele, în sensul obţinerii de la judeţe a programelor de transport, aprobate prin hotărâre a autorităţii deliberative.

   Pornind de la acest principiu, se propune ca în tot cuprinsul Legii nr. 92/2007:

  • În tot cuprinsul legii expresia "local și județean" se înlocuiește cu termenul "local".
  • Termenul "județe" se elimină de la art. 1 alin. (1) și (2).
  • Expresia "consiliile județene" se elimină de la art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 21 alin. (2) și art. 48 alin. (3).
  • Expresia "ale consiliilor județene" se elimină de la art. 17 alin. (1) lit. o), art. 21 alin. (3) și art. 41 alin. (5).

De asemenea, având în vedere că serviciile publice vizează doar transportul de călători, este necesară eliminarea din cuprinsul Legii nr. 92/2007, a termenului “marfuri”, întrucât actul normativ nu reglementează transportul rutier/feroviar/naval de mărfuri.

La articolul 4, lit. d) din Legea nr. 92/2007, este prevăzută următoarea condiţie pentru prestarea serviciului

“d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară înmatriculate sau înregistrate ori ale altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, după caz, în judeţul sau localitatea respectivă. În condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către transportatorii autorizaţi;”

Astfel, alături de faptul că norma este greu de înţeles, menţionăm faptul că obligaţia operatorului de a deţine în proprietate sau în baza unui contract de leasing mijloacele de transport în comun, contravine legislaţiei în nateria achiziţiilor publice, fiind necesară eliminarea acestei bariere.

La art. 4, alin. (2) din Legea nr. 92/2007, se prevede că şoferul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente, după caz:

  a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;

  b) programul de circulaţie;

  c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;

  d) alte documente stabilite de legile în vigoare.

       Raportat la această dispoziţie, este necesară îndreptarea normei legale, prin introducerea excepţiei transportului public feroviar și naval. Totodată, este ilogic ca şoferul să deţină şi să prezintă organului de control caietul de sarcini. Îndeplinirea condiţiilor din caietul de sarcini este în sarcina operatorului de transport care are încheiat contract de servicii publice şi nu în sarcina şoferului.

Prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă se propune introducerea, în cuprinsul Legii nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, a unei prevederi potrivit căreia, locurile de îmbarcare precum şi condițiile de acces la acestea, sau după caz, la stațiile publice pentru operatorii de transport prin curse regulate speciale sunt stabilite prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale.

   Această dispoziţie este imperios necesară pentru ca sistematizarea transportului public rutier de persoane la nivelul localităţilor şi unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, pentru corelarea serviciului public de transport călători cu trasportul realizat prin curse regulate speciale. Menţionăm că în practică, autorităţile administraţiei publice locale în principal, din municipii au realizat investiţii semnificative în sistemele serviciilor publice de transport. Însă, pentru evitarea concurenţei neloiale între cursele regulate speciale şi serviciile publice, este necesar ca autorităţile administraţiei publice locale să aprobe locurile de îmbarcare.

         Intrucât trasportul rutier judeţean are acelaşi regim cu cel interjudeţean, prin proiect se propune prelungirea licenţelor de transport judeţean până la 30.06.2023.

Având în vedere următoarele situații:

  • Având în vedere că de la 31 decembrie 2018, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 328/2018, transportul rutier judeţean de persoane este considerat serviciul public de transport, în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,
  • În considerarea împrejurării că până la 31 decembrie 2018, transportul rutier judeţean de persoane a avut caracteristicile unui transport în regim comercial,
  • Ţinând cont că transportul rutier judeţean de persoane, considerat ca serviciul public determină efort bugetar în sarcina bugetelor locale ale judeţelor,

            În lipsa neadoptării prevederilor privind eliminarea transportului judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, consecinţele negative care ar putea fi produse constau în denaturarea substanţială a concurenţei,

Intrucat elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune aprobarea unui act normativ care să soluţioneze problemele în regim de urgenţă în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Ultima modificare a paginii: 07.03.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii