UNTRR


Proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea și completarea OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

Data publicării: 20.01.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 30.01.2020

Scurta descriere a reglementării:

   Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) este o companie de interes strategic național care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

 C.N.A.I.R. - S.A. desfășoară activități specifice privind construcția, administrarea, exploatarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi de pe teritoriul României.

Activitățile de construcție, întreţinere, reparare, administrare şi exploatare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei sunt realizate de către C.N.A.I.R. - S.A. în temeiul contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, astfel cum este prevăzut de art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul dumurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul dumurilor, cu modificările și completările ulterioare transpune în legislația națională prevederile Directivei nr. 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru

anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional. Conform directivei, până în anul 2021, statele membre trebuie să ia măsuri specifice în scopul identificării vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulaţie asupra cărora există suspiciuni de depăşire a greutăţii maxime autorizate şi care, prin urmare, ar trebui verificate de autorităţile lor competente în vederea asigurării conformităţii cu cerinţele prevăzute de aceasta directivă. Fiecare stat membru trebuie să efectueze în fiecare an calendaristic un număr adecvat de controale privind greutatea vehiculelor sau ansamblului de vehicule în circulaţie, proporţional cu numărul total de vehicule inspectate anual pe teritoriul său.

Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate și creșterea eficienței activităților de control este necesară existența unui număr suficient de spații de control, drept care prin prezentul proiect de act normativ se propune completarea Sectiunii a III – a, a Capitolului II al Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, cu o nouă dispoziție, conform căreia la proiectarea sectoarelor noi de drumuri publice, situate în extravilanul localităților, se va avea în vedere realizarea spațiilor de parcare, oprire și staționare care să fie prevăzute cu spaţii special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere.

Conform art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul dumurilor, circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, eliberată de administratorul drumului pe care se circulă. Acest articol prevede și condițiile generale privind emiterea autorizațiilor speciale de transport. Prevederile sale se aplică de la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2015. În această perioadă s-a constatat că unele din prevederile privind condițiile de eliberare a autorizațiilor speciale de transport pentru mărfurile care nu sunt indivizibile, precum și unele din prevederile privind condițiile de întocmire a studiilor de traseu sunt prea restrictive sau nu își găsesc utilitatea, generând costuri inutile pentru operatorii de transport rutier, drept care am propus modificarea acestora.

Potrivit dispozițiilor din art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, ”fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente de transport şi instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi perdelele de protecţie, mai puţin zonele de protecţie.”

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, cu modificările și completările ulterioare, ”Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localităţi rurale, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea”.

           Având în vedere faptul că reglementarea actuală prevede obligația pentru administrația publică locală de a întreține şanţurile, rigolele, podeţele, plantaţiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea, aferente drumurilor publice care traversează localitatea rurală, și ținând cont de necesitatea legiferării acestei obligații și pentru drumurile publice care traversează zonele urbane, prin prezentul proiect de act normativ se urmărește modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, în sensul celor mai sus prezentate.

De asemenea, prin prezentul proiect de act normativ se propune completarea art. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, cu o nouă dispoziție, respectiv un nou alineat, prin care să se statueze modalitatea de degajare a părții carosabile, în cazul căderii accidentale a arborilor pe partea carosabilă. Aceste măsuri propuse conduc la protejarea participanților la trafic precum și la preîntâmpinarea închiderii drumurilor.

Totodată, având în vedere faptul că în prezent, pe drumurile publice s-a constatat un fenomen din ce în ce mai des întâlnit, respectiv  aruncarea și depozitarea gunoaielor în zona de siguranță a drumurilor și podurilor și/sau aruncarea și depozitarea gunoaielor în locurile de parcare, oprire și staționare altele decât cele provenite din oprirea / staționarea participanților la trafic în locurile de parcare, oprire și staționare, prin prezentul proiect de act normativ, în scopul preîntâmpinării cât și a stopării acestui fenomen, se urmărește instituirea interdicției faptelor mai sus menționate. În consecință, prezentul proiect urmărește completarea art. 43 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, cu modificările și completările ulterioare, cu două noi litere, respectiv literele k) și l) care cuprind ca interdicție acțiunile antemenționate. Prin completarea art. 43, astfel cum se propune prin prezentul proiect de act normativ, noile interdicții, în caz de încălcare, vor constitui contravenții, în sensul prevederilor din art. 61 alin. (1) din ordonanța mai sus amintită.

     De asemenea, se propune spre aprobare rectificarea unor erori de redactare în cuprinsul Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997.

  Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor : office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 20.01.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii