UNTRR


Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea procedurii de supraveghere a pieței cu privire la introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelor rutiere și a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere şi cu privire la activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operator

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea procedurii de supraveghere a pieței cu privire la introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelor rutiere și a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere şi cu privire la activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză

 

Data publicării: 09.02.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.02.2022

Scurta descriere a reglementării:

Legislația UE și legislația națională care reglementează activitatea Registrului Auto Român, unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevede efectuarea unor activități de supraveghere a pieței, de control și inspecție în scopul asigurării punerii în aplicare a prevederilor legislației respective.

În acest scop, prin legislația națională, inclusiv cea de punere în aplicare a legislației UE relevante, și anume Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piață sau punerii la dispoziție pe piață în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mișcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză, cu modificările şi completările ulterioare, sunt stabilite măsurile ce pot fi luate pentru punerea în aplicare a prevederilor legislației menționate, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute a fi efectuate de către personalul Registrului Auto Român, împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 

            Prevederile OMTCT nr. 458/2006 privind exercitarea controlului respectării reglementărilor şi sancţionării contravenţiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor destinate acestora, la funcţionarea unităţilor de reparaţii şi reconstrucţie a vehiculelor, a staţiilor de inspecţie tehnică, precum şi la metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, aflat în vigoare, nu mai corespund în totalitate prevederilor legislației UE aplicabile, în special prevederilor Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE.

            Din acest motiv, potrivit prevederilor Legii nr. 78/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, precum și a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, a fost prevăzută elaborarea unui ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii de adoptare a procedurii de efectuare a supravegherii pieței, ordin care să asigure armonizarea completă a procedurilor naționale cu prevederile legislației UE relevante. 

Ținând cont de modificările substanțiale ce trebuiesc introduse, conforme cu legislația privind tehnica legislativă, s-a optat pentru emiterea unui ordin nou, care să înlocuiască OMTCT nr. 458/2006, precum și actualizarea prevederilor existente în ceea ce privește controlul și inspecția operatorilor economici ce efectuează activități care sunt reglementate de legislația națională menționată anterior. 

         

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 15.02.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii